söndag 19 januari 2014

Ekologisk odling gynnar varken miljön eller konsumenterna

Det finns en djupt rotad föreställning om att det naturenliga är det eftersträvansvärda.Hämtat från "Forskning & Framsteg".
Se länk http://fof.se/tidning/2006/5/ekologisk-odling-gynnar-varken-miljon-eller-konsumenterna

Det finns en djupt rotad föreställning om att det naturenliga är det eftersträvansvärda. Det gäller inte minst vår modernäring jordbruket. Odling utan handelsgödsel och bekämpningsmedel, som i ekologisk odling, skulle vara ett sätt att nå detta mål. Den påstås vara skonsammare mot miljön och tära mindre på jordens resurser än vanligt jordbruk. Handelsgödsel får heta konstgödsel och bekämpningsmedlen kallas gifter. Av det naturenliga följer att organiskt avfall - det vill säga gödsel från djur och komposterade växtdelar - skulle kunna användas utan miljöproblem.
Svensk odlingsmark hade före industrialismen överlag låga halter av växtillgänglig fosfor och på vissa håll även av kalium, magnesium och mikronäringsämnen. Det årliga tillskottet av kväve genom biologisk fixering via ärtväxter var låg, kanske 50 kilo per hektar. Ett stort behov av kalkning fanns nästan överallt. Skördarna var högst en femtedel av dagens.
Först med industriframställd handelsgödsel kunde odlingsmarkens innehåll av nödvändiga växtnäringsämnen gradvis höjas. Tack vare denna gödsel finns i dag en hög bördighet uppbyggd i åkermarken nästan överallt i Sverige. Ekologisk odling bedrivs nästan uteslutande på sådan uppgödslad mark, och praktiskt taget alla fältförsök som jämfört ekologisk och vanlig odling har utförts på sådan mark. Jämförelserna säger alltså ingenting om den långsiktiga skördenivån.
Vid sitt hundraårsjubileum utsåg Nobelstiftelsen de fem viktigaste prestationerna som prisbelönats under årens lopp. En av dem var metoden att framställa handelsgödselkväve ur luften, och motiveringen var att denna uppfinning betytt mer än något annat för världens livsmedelsförsörjning. Ofta framhålls att tillverkningen kräver mycket energi, en liter olja per kilo kväve, men utbytet av handelsgödselkvävet är faktiskt tio gånger större än insatsen. Dessutom är oljan på väg ut och kommer att ersättas av förnybar energi.

När man skördar en åker tar man bort växtnäring. Bara en mindre del kan återcirkuleras genom organiskt avfall. Den naturliga mineralvittringen i åkermarken ger ett mindre årligt tillskott, men det tas ur ett ändligt förråd. Svavel är faktiskt ett ämne som tar slut i marken före fosfor och mikronäringsämnen, i synnerhet som svavelnedfallet från luften numera har minskat drastiskt. De naturliga förråden av svavel i marken beräknas ta slut inom hundra år. Markens bördighet behöver därför vidmakthållas med gödsling och kalkning för att skördenivån ska bli bra.

onsdag 8 januari 2014

Idag så blev jag klar med nya hemsida/webshop till Wash Out.


www.washout.se

Förutom bra med information och en funktion för felanmälan så går det att till och med köpa polletter via hemsidan med mängdrabatt.

SJ planerar att från den 1 april sluta med nattåget till Stockholm

Jag är kanske inte någon flitig användare av nattåget från Skåne till Stockholm men det ger mig och många andra möjlighet till tidiga möten i Stockholm, minskade hotellkostnader, fler kvällar hemma med familjen och färre tidiga morgnar. Och det minskar våra koldioxidutsläpp.
Utifrån ett Stockholmsperspektiv kan det vara lätt att underskatta betydelsen av nattågsförbindelsen Malmö-Stockholm. För varje såld nattågsresa finns med stor säkerhet också en returresa med SJ. Tvingas man komplettera resan med flygresor riskerar SJ att mista många tågresenärer.
Nattågen behövs för ett effektivt resande som gynnar kreativa möten, goda affärer och en möjlighet att medverka till ett hållbart samhälle.


Statens lönsamhetskrav på SJ är högre än för de konkurrenter som nu kommer in på den svenska järnvägsmarknaden. Flera av dem har förklarat att de kan gå med förlust under några år för att ta marknadsandelar. Att SJ samtidigt har krav på 9 procent av omsättningen gör det svårt för bolaget att konkurrera. Poängen med att staten äger ett tågbolag är rimligtvis att tågtrafik mellan vissa destinationer har ett strategiskt värde och behövs för att kunna nå klimatmål och andra samhälleliga mål. Nattågstrafiken Stockholm - Norrland upphandlas och får lov att gå med underskott eftersom förbindelsen anses väsentlig av regionalpolitiska skäl. Att kunna resa till Stockholm från Skåne med nattåg borde vara lika självklart som från Norrland, där det går två nattåg i varje riktning varje dygn.
Regionala kollektivtrafikhuvudmän, till exempel Region Skåne, har ansvar för kollektivtrafiken till andra län. Därför var det naturligt att Region Skåne snabbt protesterade när SJ:s planer på att lägga ner nattågen till Stockholm blev kända.

Protesterar gör jag också !!!